Personuppgiftspolicy för Stork IVF Klinik A/S

Behandling av personuppgifter

I samband med undersökning, diagnostik och behandling hos oss samlar StorkKlinik in och behandlar olika personuppgifter. Nedan kan du läsa hur StorkKlinik behandlar, använder och överför dina personuppgifter.

Typ af uppgifter

StorkKlinik samlar in och behandlar följande personuppgifter

Allmänna personuppgifter

Allmänna personuppgifter är bland annat namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kön, familjerelationer och sociala relationer, arbetsrelationer och utbildning.

Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter är bland annat hälsouppgifter (t.ex. information från patientjournaler, provsvar, tester, röntgenbilder och ultraljudsresultat), sexuella förhållanden, etniskt ursprung eller födelseland samt uppgifter om Religion.

Vi använder uppgifterna till följande:

 • Våra undersökningar, vår diagnostik och vår behandling av dig
 • Underlag för läkarintyg
 • Underlag för intyg till myndigheter, försäkringsorgan m.m.
 • Kommunikation med eller remiss till annan sjukvård, läkare, sjukhus eller laboratorier
 • Ordination av läkemedel, bland annat utfärdande av recept
 • Lagstadgad rapportering till kliniska databaser
 • Inlämning av laboratorieprover till laboratorier
 • Fakturering
 • Uppfyllande av våra skyldigheter enligt gällande lag, bland annat EU:s dataskyddsförordning, den danska dataskyddslagen och annan relevant sjukvårdsrättslig lagstiftning, t.ex. danska Sundhedsloven, Autorisationsloven for sundhedspersonale och Vævsloven
 • Hantering av förfrågningar om inspektion, klagomål och/eller Statistik

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig ger du frivilligt ditt samtycke till behandling av uppgifterna. Du är inte skyldig att lämna dessa personuppgifter till oss, men vi kan normalt inte undersöka, ställa diagnos eller behandla dig utan de ovanstående uppgifterna.

Övriga källor

I vissa fall samlar vi in personuppgifter om dig från sjukvården, t.ex. sjukhus eller remitterande läkare. Vi behandlar de uppgifter vi tar emot i enlighet med denna policy för personuppgifter. 

Överföring av personuppgifter

I den mån det är krävs för den faktiska undersökningen, diagnostiseringen eller behandlingen av dig överförs dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Uppgifter överförs till annan sjukvårdspersonal om det krävs för ett faktiskt behandlingsförlopp
 • Uppgifter överförs till andra myndigheter, kliniska databaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, polisen, sociala myndigheter och Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i den mån det finns skyldighet till det enligt gällande lag
 • Vid remiss överförs uppgifterna till den sjukvårdspersonal som remissen ställs till
 • Vid inlämning av laboratorieprover för prover som överförs dit
 • I samband med sjukförsäkringsärenden överförs uppgifter till relevanta myndigheter
 • Vid utfärdande av recept överförs uppgifter till landets apotek och till Lægemiddelstyrelsen via receptservern
 • Vid överföring av journaluppgifter överförs uppgifter till remitterande läkare och i vissa fall till remitterande sjukhus

Rättslig grund för behandling och överföring av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att samla in, behandla och överföra dina personuppgifter är:

 • För användning för den allmänna patientbehandlingen insamlas, behandlas och överförs allmänna personuppgifter enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1 (c) och (d), medan känsliga personuppgifter behandlas och överförs i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 9.2 (c) och (h).
 • Utöver detta är vi skyldiga att behandla en rad personuppgifter om dig vid den allmänna patientbehandlingen enligt Autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen), i synnerhet §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.
 • Lagring av information om patientbehandling enligt Vævsloven med tillhörande Bekendtgørelse om humane væv og celler.
 • Hälsouppgifter för användning för fortsatt behandling vid remiss av patienter överförs enligt bestämmelserna i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.
 • Rapportering av laboratorieprover till laboratorier sker enligt reglerna i Sundhedsstyrelsens vägledning om hantering av parakliniska undersökningar enligt Autorisationsloven.
 • Uppgifter för användning inom den allmänna sjukförsäkringen avseende patientbehandling enligt reglerna i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 och Sundhedsloven.
 • Ordinationer på recept skickas via IT-tjänsten Receptserveren enligt bestämmelserna i Sundhedslovens kap. 42 och kungörelsen om recept och dosdispensering av läkemedel i synnerhet enligt kap. 3.
 • Kliniska patientdata överförs till kliniska kvalitetsdatabaser enligt bestämmelserna i Sundhedslovens §§ 195-196 och kungörelsen om rapportering av uppgifter till kliniska kvalitetsdatabaser. Data kan även överföras enligt ett konkret samtycke från dig som patient om du exempelvis vill delta i forskningsprojekt.
 • Epikriser, det vill säga korta sammandrag av patientens sjukdomshistoria och behandlingsförloppet, skickas till remitterande läkare och i vissa fall till remitterande sjukhus enligt Sundhedslovens kap. 9.
 • Dina personuppgifter överförs till dina anhöriga endast med föregående samtycke från dig enligt bestämmelserna i Sundhedslovens § 43.
 • När det gäller avlidna patienter kan vissa personuppgifter överföras till den avlidnas närmaste anhöriga, husläkare eller den läkare som behandlade den avlidna, i enlighet med bestämmelserna i Sundhedslovens § 45.

Lagringstid

Tid som uppgifterna sparas

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för de ovan angivna ändamålen. Enligt Vævsloven och Bekendtgørelse om humane væv og celler är vi dock skyldiga att lagra dessa uppgifter i minst 30 år efter det senaste tillägget till journalen. Det kan inträffa fall när vi måste lagra dina personuppgifter längre, t.ex. i samband med ett klagomål eller begäran om ersättning, när uppgifterna i så fall sparas tills ärendet är avslutat.

Rätten att få uppgifter raderade

Du har – med begränsningar enligt särskild lagstiftning – vissa rättigheter, bland annat att få tillgång till personuppgifterna, att få felaktiga uppgifter rättade, att få uppgifter raderade eller begränsade, rätt till dataportabilitet, rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna, bland annat avseende automatiserat, individuellt beslutsfattande ("profilering"). Du har också rätt att klaga till behörig tillsynsmyndighet, bland annat Datatilsynet i Danmark.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har gett. Om du återkallar samtycket påverkar det inte behandlingen före återkallandet, bland annat överföring som bygger på samtycket.

Användning av personuppgiftsbiträde

Dina personuppgifter kan behandlas av vårt personuppgiftsbiträde, som förvarar uppgifterna på våra vägnar enligt anvisningar från oss. Våra personuppgiftsbiträden omfattar bland annat:

 • Formatex
 • FocalScope

Cookies

Klinikens webbsidor använder cookies. Cookies är textfiler som placeras i ett datorsystem via en webbläsare och sparas.

Många webbsidor och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-id. Ett cookie-id är en identifiering av cookien. Det består av en rad bokstäver och siffror via vilka en cookie som finns sparad där kann avgöra vilka webbsidor och servrar en webbläsare har besökt. Det gör det möjligt för de webbsidor och servrar som besöks att skilja den aktuella webbläsaren för den aktuella personen från andra webbläsare. En viss webbläsare kan kännas igen och identifieras via cookie-id:t.

Vid användning av cookies kan vi presentera tjänster för dig som användare som inte skulle vara möjliga utan cookies. Med hjälp av cookies kan vi optimera information och erbjudanden på vår hemsida för dig. Som redan nämnts ger cookies oss möjlighet att identifiera dig som besöker vår webbplats mer än en gång. Syftet med den igenkänningen är att göra det lättare för dig att använda vår hemsida. Du som besöker en webbplats som använder cookies behöver t.ex. Inte skriva in dina användaruppgifter igen vid varje besök, eftersom dessa hämtas från webbsidan och cookien som är sparade på din dator.

Du kan alltid förhindra att cookies sparas från vår hemsida med relevanta inställningar i din webbläsare som gör att du kan avvisa cookies permanent. Dessutom går det alltid att radera cookies som tidigare har sparats av en webbläsare eller annat program. Det är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om du deaktiverar lagringen av cookies i den webbläsare du använder kan det hända att alla funktioner på vår hemsida inte är fullständigt tillgängliga.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjandet av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig för VivaNeo Danmark (CVR 36909293) och StorkKlinik (CVR 33034911 ) är Direktör Maria Hamm och DPO Lisa Wagner

Företagens adress är:

St. Kongensgade 38, 1 tr.

1264 København K

Telefon: +45 32 57 33 16/+45 70 60 60 90 

E-post: info@StorkKlinik.dk

Webbplats: www.StorkKlinik.dk

Gäller från den 25 maj 2018

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!