Vi er klar til at hjælpe dig!

 

Åbningstider:
Man og tors  08:00 - 18:00
Tirs, ons, fre  8:00 - 16:00
Weekend og helligdage  08:30 - 15:00

Bestil en tid:

København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 (0)98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Holbæk
☎ +45 (0)59 44 13 01

Skive
☎ +45 (0)97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

StorkKlinik
☎ +45 32 57 33 16 info[at]storkklinik.dk

info@storkklinik.dk

Vi glæder os til

Personvernerklæring for Stork IVF Klinik A/S

Behandling av opplysninger

I forbindelse med våre undersøkelser, diagnostisering og behandling av deg, samler StorkKlinik inn og behandler en rekke personopplysninger. Nedenfor kan du lese hvordan StorkKlinik behandler, bruker og deler dine personopplysninger.

Type opplysninger

StorkKlinik samler inn og behandler vanlige og personsensitive opplysninger.

Vanlige personopplysninger

Vanlige personopplysninger er blant annet: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, kjønn, familieforhold, sosiale relasjoner, arbeidsforhold og utdanning.

Personfølsomme personopplysninger

Personsensitive opplysninger omfatter blant annet: helseopplysninger (f.eks. journalopplysninger, prøver, røntgenbilder og svar på ultralydundersøkelser), seksuelle forhold, rase eller etnisk opprinnelse, samt religiøse forhold.

Vi bruker opplysningene til følgende:

 • Våre undersøkelser, stilling av diagnose og behandling av deg
 • Utarbeidelse av legeerklæringer
 • Utarbeidelse av attester til bruk for myndigheter, forsikringsselskaper og lignende
 • Kommunikasjon med eller henvisning til annet helsepersonell, leger, sykehus eller laboratorier
 • Medisinkoordinatorer, inkludert utstedelse av resepter
 • Innberetning til lovpålagte kliniske databaser
 • Innberetning av laboratorieprøver til laboratorier
 • Fakturering
 • Overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning, herunder EUs forordning for personvern, personvernloven og annen helserelatert lovgivning, som bl.a. Sundhedsloven, Autorisationsloven for sundhedspersonale, Vævsloven
 • Håndtering av forespørsler ved inspeksjoner, klager og statistikker

Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg, gir du frivillig samtykke til behandling av personopplysningene. Du er ikke forpliktet til å gi disse personopplysningene til oss, men vi kan som utgangspunkt ikke undersøke, stille diagnose eller behandle deg uten ovenstående opplysninger fra deg.

Øvrige kilder

I noen tilfeller samler vi inn personopplysninger om deg fra annet helsepersonell, f.eks. fra sykehus eller henvisende lege. Vi behandler de mottatte opplysningene i overensstemmelse med denne personvernerklæringen. 

Deling av personopplysninger

I det omfang det er nødvendig for den konkrete undersøkelsen, fastsettelse av diagnose eller behandling av deg, vil dine personopplysninger bli brakt videre og delt med følgende mottakere:

 • Som deler opplysningene med annet helsepersonell hvis det er nødvendig av hensyn til et aktuelt behandlingsopplegg.
 • Som deler opplysningene med andre myndigheter, kliniske databaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet og Sociale myndigheder i den grad det foreligger en plikt hertil ifølge gjeldende lovgivning.
 • Ved henvisning deles opplysninger med helsepersonell som henvisningen er sendt til.
 • Ved innberetning av laboratorieprøver gis prøvene videre til laboratoriene.
 • Ved innberetning av opplysninger i forbindelse med avregning av pasientbehandling deles opplysningene til avregningskontorer.
 • Ved utstedelse av resepter deles opplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via reseptserveren.
 • Ved deling av epikriser deles opplysninger til den henvisende legen og i visse tilfeller det henvisende sykehuset.

Lovgrunnlag for behandling og deling av personopplysninger

Det juridiske grunnlaget for å samle inn, behandle og dele dine personopplysninger er:

 • Til bruk for den alminnelige pasientbehandlingen samle inn, behandles og deles ordinære personopplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikkel 6(1), (c) og (d), mens personsensitive personopplysninger samles inn, behandles og deles i henhold til i Databeskyttelsesforordningens artikkel 9(2)(c) og (h).
 • Videre er vi forpliktet til å behandle en rekke personopplysninger om deg ved den alminnelige pasientbehandlingen i henhold til autorisasjonslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) spesielt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.
 • Oppbevaring av informasjon om pasientbehandling i henhold av Vævsloven med tilhørende Bekendtgørelse om humane væv og celler.
 • Helseopplysninger til bruk for videre behandling ved henvisning av pasienter deles etter reglene i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.
 • Innberetning av laboratorieprøver til laboratorier skjer etter reglene i Sundhedsstyrelsens veiledning om håndtering av parakliniske undersøkelser i henhold til Autorisationsloven.
 • Opplysninger til bruk for avregning for pasientbehandling på avregningskontor etter reglene i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medisiner på resept sendes via IT-tjenesten Reseptserveren etter reglene i Sundhedslovens kap. 42 og bekjentgjøring om resepter og dosedispensering av legemidler, særlig kap. 3.
 • Kliniske pasientdata deles med kliniske databaser etter reglene i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også deles på bakgrunn av et konkret samtykke fra deg som pasient, hvis du for eksempel ønsker å delta i forskningsprosjekter.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag av pasientens sykehistorie og behandlingsforløp, sendes til henvisende lege og i noen tilfeller til henvisende sykehus etter reglene i Sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personopplysninger deles kun med dine pårørende med ditt forutgående samtykke etter reglene i Sundhedslovens § 43.
 • Ved avdøde pasienter kan visse personopplysninger deles med avdødes nærmeste pårørende, avdødes fastlege og den legen som hadde avdøde til behandling etter reglene i Sundhedslovens § 45.

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysninger om deg så lenge vi har behov for dem for å ivareta de oppgitte formålene. Vi har likevel i henhold til Vævsloven og Bekendtgørelse om humane væv og celler plikt til å oppbevare disse i minimum 30 år etter siste innføring i journalen. Det kan også forekomme tilfeller hvor vi er pålagt å oppbevare personopplysningene dine i lengre tid, f.eks. i forbindelse med en klagesak eller erstatningssak, hvor opplysningene i så tilfelle vil bli oppbevart inntil saken er endelig avsluttet.

Retten til sletting

Du har – med begrensninger i særlovgivning - visse rettigheter, herunder retten til innsikt i personopplysninger, retten til å få endret ukorrekte opplysninger, retten til å få slettet opplysninger, retten til å få begrenset opplysninger, retten til dataportabilitet, retten til å gjøre innsigelse mot behandlingen av personopplysningene, herunder automatisert, individuell beslutningstaking ("profilering"). Du har også rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet, herunder det danske Datatilsyn.

Tilbakekallelse av samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle et samtykke du har gitt. Hvis du tilbakekaller samtykket, påvirker det ikke behandlingen forut for tilbakekallelse av samtykket, herunder deling basert på samtykke.

Bruk av databehandlere

Dine personopplysninger kan behandles og oppbevares hos våre databehandlere, som oppbevarer dem på vegne av og etter instruks fra oss i henhold til databehandleravtaler. Våre databehandlere omfatter blant andre:

 • Formatex
 • FocalScope

Informasjonskapsler

Klinikkens nettsider bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på et datasystem via en nettleser.

Mange nettsider og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-id. En cookie-id er en endelig identifikasjon av informasjonskapselen. Den består av en rekke bokstaver eller tall, via hvilke nettsider og servere, som en nettleser har besøkt, kan bestemmes av den informasjonskapselen som er lagret der. Denne gjør det mulig for de besøkte nettsidene og serverne å skille den gjeldende nettleseren fra den gjeldende personen fra andre nettlesere. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiserer via cookie-iden.

Gjennom bruk av informasjonskapsler kan vi presentere deg som bruker av hjemmesiden for tjenester, som ikke ville være mulig uten plassering av informasjonskapsler. Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi optimalisere informasjonen og tilbudet på vår hjemmeside til deg. Som allerede nevnt gir informasjonskapsler oss muligheten til å identifisere deg som besøker hjemmesiden vår mer enn én gang. Formålet med denne gjenkjennelsen er å gjøre bruken av hjemmesiden vår enklere for deg. Du som bruker av en nettside som bruker informasjonskapsler trenger f.eks. ikke å skrive inn brukerdataene dine på nytt hver gang du besøker nettsiden, fordi disse opplysningene hentes fra nettsiden og informasjonskapselen lagret på datamaskinen din.

Du kan når som helst forhindre lagring av informasjonskapsler fra vår hjemmeside fra innstillingene i nettleseren din, og dermed permanent blokkere informasjonskapsler. Videre kan du når som helst slette tidligere lagrede informasjonskapsler. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis du vil deaktivere lagring av informasjonskapsler i nettleseren du benytter, kan dette medføre at ikke alle funksjonene på hjemmesiden vår vil være tilgjengelig.

Kontakt

Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger eller utøvelse av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss.

Dataansvarlig for VivaNeo Danmark (CVR 36909293) og StorkKlinik (CVR 33034911 ) er direktør Maria Hamm og DPO Lisa Wagner.

Virksomhetenes adresse er:

St. Kongensgade 38, 1. th.

1264 København K

Telefon: +45 32 57 33 16/+45 70 60 60 90 

E-post: info@StorkKlinik.dk

Nettside: www.StorkKlinik.dk

Gjeldende fra 25. mai 2018

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:

Man, tor: 08:00–18:00
tir, ons, fre 08:00–16:00
lør, søndag, heligdager: 08:30–15:00 

Bestil en tid:

København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 (0)98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Holbæk
☎ +45 (0)59 44 13 01

Skive
☎ +45 (0)97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

 

Vi ser frem til å høre fra deg!