Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig indsamler og behandler StorkKlinik en række personoplysninger. Nedenfor kan du læse, hvordan StorkKlinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

StorkKlinik indsamler og behandler almindelige og personfølsomme oplysninger.

Almindelige personoplysninger

Almindelige oplysninger er blandt andet; navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Personfølsomme personoplysninger

Personfølsomme oplysninger vedrører blandt andet; helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Vi bruger oplysningerne til følgende:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller laboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til lovpligtige kliniske databaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til laboratorier
 • Fakturering
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. Sundhedsloven, Autorisationsloven for sundhedspersonale, Vævsloven mm.
 • Håndtering af forespørgsler ved inspektion, klager og statistikker


Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du samtykke til behandling af personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os, dog kan vi som udgangspunkt ikke undersøge, diagnosticere eller behandle dig uden ovenstående oplysninger fra dig.

Øvrige kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller henvisende læge. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne politik for persondata.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske databaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet og Sociale myndigheder i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende dansk lovgivning
 • ved henvisning videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til laboratorierne
 • ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til afregningskontorer
 • ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.
 • Opbevaring af information om patientbehandling i medføre af Vævsloven med tilhørende Bekendtgørelse om humane væv og celler.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til laboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af Autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling på afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten Receptserveren efter reglerne i Sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske databaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient, hvis du eksempelvis ønsker at deltage i forskningsprojekter.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb, sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i Sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i Sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i Sundhedslovens § 45.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig så længe, vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til Vævsloven og Bekendtgørelse om humane væv og celler pligt til at opbevare disse i minimum 30 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Retten til at blive slettet

Du har – med begrænsninger i særlovgivning - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder i forhold til automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering"). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder det danske Datatilsyn.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du har afgivet. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os i henhold til databehandleraftaler. Vores databehandlere omfatter blandt andre:

 • Formatex
 • FocalScope

Cookies

Klinikkens internet sider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, som placeres på et computersystem via en internetbrowser og gemmes.

Mange internet sider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en endelig identifikation af cookien. Den består af en række bogstaver eller tal, via hvilke internetsider og servere, som en internetbrowser har besøgt, kan bestemmes af den cookie, der er gemt der. Dette gør det muligt for de besøgte internetsider og servere at differentiere den pågældende browser fra den pågældende person fra andre browsere. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via cookie-id'et.

Ved brugen af ​​cookies kan vi præsentere dig som bruger af hjemmesiden for tjenester, som ikke ville være mulige uden at placere cookies. Ved hjælp af cookies kan vi optimere information og tilbud på vores hjemmeside til brug for dig. Som allerede nævnt giver cookies os mulighed for at identificere dig, som besøger vores hjemmeside mere end én gang. Formålet med denne anerkendelse er at gøre brug af vores hjemmeside lettere for dig. Du som bruger af ​​et websted, der bruger cookies, skal f.eks. ikke genindtaste dine brugerdata hver gang du besøger webstedet, fordi disse oplysninger er taget fra internetsiden og cookien placeret i dit computersystem.

Du kan til enhver tid forhindre placeringen af ​​cookies på vores hjemmeside gennem den relevante indstilling i din computers browser og derved permanent afvise cookies. Derudover kan tidligere placerede cookies slettes til enhver tid af en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis du vil deaktivere placeringen af ​​cookies i den browser, du bruger, er det muligt, at ikke alle funktioner på vores hjemmeside vil være tilgængelige i deres fulde omfang.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udøvelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Dataansvarlig for VivaNeo Danmark (CVR 36909293) og StorkKlinik (CVR 33034911 ) er Direktør Maria Hamm og DPO Lisa Wagner.

Virksomhedernes adresse er:
St. Kongensgade 38, 1. th.
1264 København K
Telefon: +45 32 57 33 16/+45 70 60 60 90
Mail: info[at]StorkKlinik.dk
Website: www.StorkKlinik.dk


Gældende fra den 25. maj 2018

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi glæder os til, at høre fra dig.